Image
Top
Meny

Finansiering af behandling

web-doring

TIPO behandler mange børn i Danmark som får deres behandling dækket af kommunen. Lov om social service/ Serviceloven sikrer, at børn med en diagnose inden for autismespekteret kan få finansieret/betalt deres højintensive tidligintervention (EIBI) af kommunen. § 32 i Lov om social service lyder således:

”§ 32. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, jf. stk. 3, i særlige klubtilbud, jf. § 36, eller i forbindelse med andre tilbud efter denne lov eller efter dagtilbudsloven. Hjælpen kan også udføres helt eller delvis af forældrene i hjemmet, jf. stk. 6-8.”

Vi understreger for vores del, at det netop er hjemmetræning i opstartsperioden, som har givet de bedste resultater i en intervention med EIBI.

§ 6 til 8 som det henvises til, lyder således:

”Stk. 6. Efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden godkender kommunalbestyrelsen under de betingelser, der er nævnt i 2. og 3. pkt., at forældrene helt eller delvis udfører hjælpen efter stk. 1 i hjemmet. Hjælp udført i hjemmet skal imødekomme barnets eller den unges behov, og forældrene skal være i stand til at udføre opgaverne. Træning af barnet i hjemmet skal ske efter dokumenterbare træningsmetoder. Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn med indsatsen over for barnet.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 42 og 43 til forældre, der forsørger og træner et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen sørger for træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., når forældrene træner et barn eller en ung i hjemmet. Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere, m.v. til det enkelte barn eller den enkelte unge må ikke overstige 500.000 kr. årligt.”

Forældrene må/kan søge kommunen om denne behandling, og ansøgningen kan være omfattende/tids- og ressourcekrævende. Forældre må gerne kontakte os, og vi vil formidle kontakt til andre forældre, som kan være behjælpelige med at udforme ansøgningen.

post@tipo-international.com