Image
Top
Navigation

Handledning i EIBI

web-doring1
För att TIPO ska stå ansvarig för interventionen är det avgörande att barnet får tillgång till tillräcklig träning så att barnet utvecklas. Det vill säga att det finns kommunalt anställda personer som kan ge barnet minst 30 timmar 1:1 träning i veckan. TIPO genomför inte lågintensiv intervention efterssom det finns gedigen forskning som visar att det inte hjälper barnen.

Förskolan måste förse barnet med ett eget rum där träningen kan genomföras under kontrollerade betingelser. Flera av de anställda på förskolan måste involveras så att träningen kan fortskrida då träningsledaren är sjuk.

Staffmodellen är en modell som skall säkra mätbar kvalitet av alla sidor av behandlingen och villkoren runt barnet i alla områden. Punktvis omfattar staffmodellen följande:

  1. Staffmöten på förskolan sker minst var tredje vecka. Då deltar alla som är involverade i barnets behandling. Det vill säga tränaren från förskolan, föräldrar, andra representanter från kommunen eller ämneskunniga samt  handledaren från TIPO.
  2. Barnet som mottar interventionen deltar på viktiga delar av mötet.
  3. Veckorna mellan staffmöten hålls telefonstaff, helst via webkamera, mellan träningsledare och handledare från TIPO.
  4. Handledaren från TIPO leder mötena.
  5. På staffmöten demonstreras barnets framsteg genom träning och behandlingsdata.
  6. Nya tillvägagångssätt i träningen demonstreras av handledaren och alla tränare får handledning på tränarfärdigheter.
  7. Nya beteendemål sätts upp för kommande veckor. Både målen och tillvägagångssätt för att nå målen blir noggrant dokumenterade. Det fungerar som ett avtal mellan föräldrar, förskola och TIPO de kommande veckorna.
  8. TIPOs kvalitetskontroll försäkrar att träningen som utförs av alla involverade tränare evalueras och förbättras.
  9. Tränare och föräldrar kan kontakta TIPO via telefon mellan mötena.
  10. Föräldrarna startar alltid staffmötena med att informera de övriga på mötet om viktiga händelser i familjen under föregående vecka. Föräldrarna ges också möjlighet att tala om vad de anser om träningen sedan sista mötet och på barnets vägnar ge förslag på tilltag.